Charyzmat

Charyzmatem sióstr św. Karola Boromeusza jest wcielanie miłości miłosiernej Boga do wszystkich ludzi a szczególnie do biednych i z marginesu poprzez chrześcijańskie wychowanie we wszystkich naszych apostolskich dziełach.